BAKA > Teşvik Sistemi > Ajans Destekleri > Doğrudan Faaliyet Desteği

Doğrudan Faaliyet Desteği

divider image
divider image
Doğrudan faaliyet desteği istisnai bir destek olup, bu destek türü proje teklif çağrısı usulü şeklinde değildir. Doğrudan faaliyet desteğinin (DFD) amacı; proje destek sürecini hızlandırmak ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmektir. DFD ile yatırım bileşeni olmayan faaliyetlerin desteklenmesi esastır.

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.

DFD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde ikisini geçemez. Bu oran, proje teklif çağrılarından kaynak artması durumunda, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile yüzde dörde kadar çıkarılabilir.

DFD kapsamında her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek miktarı, her yıl Kamu İhale Mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katından fazla ve yarısından az olamaz. Doğrudan faaliyet desteklerinde, eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.

DFD kapsamında desteklenecek faaliyetlere yönelik olarak başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu, faaliyetlerin uygunluğu ve maliyetlerin uygunluğu şartları aranmaktadır.

Doğrudan faaliyet desteği sadece aşağıdaki faaliyet alanlarında sağlanabilir.
  • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik faaliyetlerde,
  • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetlerde,
  • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına yönelik faaliyetlerde,
  • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde ve
  • Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetlerde DFD sağlanabilir.
DFD kapsamında finanse edilen faaliyetler, üç aylık uygulama süresini aşamazlar.

Üç aylık uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.

Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde doğrudan faaliyet desteği için en fazla üç başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla bir faaliyet için mali destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük bir yıliçinde reddedilmiş olan aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru sahipleri DFD başvurularını, Ajansın internet sitesinde yer alan Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu ve eklerini kullanarak yapar. Başvurular kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla veya elden yapılır. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilir.

Başvuru formu ve ekleri, 2 matbu kopya ve 1 elektronik kopya (CD içerisinde) olarak kapalı zarf içerisinde sunulur. Elektronik format matbu kopya ile tam olarak aynı içeriğe sahip olmak zorundadır.

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir faaliyet teklifi, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla yedi gün içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Faaliyet teklifleri, Yönetim Kurulunca öncelikli olarak ele alınır ve değerlendirme sonuçlarının Yönetim Kuruluna sunulmasını takiben yapılacak ilk toplantıda karara bağlanır.