BAKA > Teşvik Sistemi > Ajans Destekleri > Doğrudan Finansman Desteği

Doğrudan Finansman Desteği

divider image
divider image
Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilir. Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje teklif çağrısının ayrıntıları, proje teklif çağrısına çıkıldığında, Başvuru Rehberinde yer alacaktır.

Her bir destek programında, program bütçesi ve proje bütçesi olmak üzere iki türlü bütçe söz konusudur. Program bütçesi, ilgili destek programı kapsamında desteklenecek olan projelerin tümüne tahsis edilebilecek toplam tutardır. Proje bütçesi ise, destek programı kapsamında her bir müstakil projeye, proje faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tahsis edilen tutardır.

Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulmalıdır.

Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmisini, proje başına verilecek azami destek tutarı ise bu miktarın yüzde yirmi beşini geçemez. Küçük ölçekli altyapı proje teklif çağrıları için Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde belirtilen bütçe ve proje limitleri, söz konusu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl uygulanmaz.

Ajans tarafından desteklenen projelerde, proje maliyetlerinin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. Bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir.

Küçük ölçekli altyapı projeleri dışındaki projelere yararlanıcı tarafından sağlanacak eş finansman katkısı proje toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde yirmi beşidir. Bu oran, bölgenin gelişmişlik durumu, başvuran kesimin mali imkânları, kapasitesi ve yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkı gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin yüzde onuna kadar azaltılabilir.

Küçük ölçekli altyapı projelerine yararlanıcı tarafından sağlanacak eş finansman katkısı, projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisi, en fazla ise yüzde yetmiş beşi kadar olmalıdır. Asgari eş finansman oranı, bölgenin gelişme durumu, başvuran kesimin mali imkânları, nitelikleri ve yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkılar gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yüzde yirmi beşe kadar azaltılabilir.

Tablo 1:Destek oranları tablosu

AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK ORANLARI[1]
DESTEK LİMİTLERİ Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Diğer Projeler
Kar amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişilere ait projeler Kar amacı gütmeyen gerçek ve tüzel kişilere ait projeler Kar amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişilere ait projeler Kar amacı gütmeyen gerçek ve tüzel kişilere ait projeler
En çok 50 50-75[2] 50 75-90[3]
En az 25 25 --- ---
Mali destek sağlanacak projelere yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır:
a) Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu
b) Proje ve faaliyetlerin uygunluğu
c) Maliyetlerin uygunluğu

Uygunluk kriterleri, ilan edilen teklif çağrısında bütün yararlanıcılara duyurulur.

1. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KAPSAMINDA SAĞLANACAK MALİ DESTEKLERE NASIL BAŞVURULUR?

Mali destek programlarına ilişkin başvurular matbu formların doldurulup Ajans hizmet binasına elden veya posta yolu ile teslim edilmesi suretiyle yapılır. Mali destek programlarına ait belgeler Ajans’ın internet sitesinden veya Ajans hizmet binasından temin edilir. Ayrıca bilgilendirme ve eğitim toplantıları sırasında da başvuru rehberleri temin edilebilir.

Başvuru şekli ve şartları proje teklif çağrısı döneminde, Ajansın internet sitesinde ayrıntılı olarak yayınlanır.

HAZIRLIK ve BAŞVURU SÜRECİ
2. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2.1. Ön inceleme

Bu aşamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapılır. Başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi konularda yapılan kontrol idari kontrol; başvuru sahibinin, ortaklarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlarda yapılan kontrol ise uygunluk kontrolüdür.

2.2. Mali ve Teknik Değerlendirme

Ön incelemeden geçen başvurular sırasıyla aşağıdaki dört aşamaya göre teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulur:

a) Bağımsız değerlendiricilerce yapılacak değerlendirme,
b) Değerlendirme komitesince yapılacak değerlendirme,
c) Genel Sekreterce yapılacak inceleme,
d) Yönetim Kurulu onayı.

Değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler Ajansın internet sitesinde ilan edilir. Proje teklif çağrısı dönemi bütçesinde belirtilen toplam destek tutarı ile sınırlı olmak üzere, bu projelere mali destek verilir.
Ayrıca destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yazılı bildirimde bulunulur ve sözleşme imzalamaya davet edilir.

[1] Proje toplam bütçesi üzerinden Ajansın sağlayacağı destek tutarının proje toplam bütçesi içindeki payı.

[2] Ajans, eş finansman ilkesi çerçevesinde, desteklenmesi öngörülen her bir küçük ölçekli altyapı projesi için proje uygun maliyetlerinin en az yüzde yirmi beşine, en fazla ise yüzde ellisine kadar mali destek sağlayabilir. Bu oran, bölgenin gelişme durumu, başvuran kesimin mali imkânları, nitelikleri ve yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkılar gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yüzde yetmiş beşe kadar artırılabilir.

[3] Küçük ölçekli altyapı projeleri dışındaki diğer projelere verilecek doğrudan finansman desteği miktarı, başvuru rehberinde belirtilecek üst limitleri geçmemek kaydıyla ve eş finansman ilkesi çerçevesinde, proje uygun maliyetlerinin en fazla yüzde yetmiş beşidir. Ancak bu oran, bölgenin gelişmişlik durumu, başvuran kesimin mali imkânları, kapasitesi ve yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkı gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin yüzde doksanına kadar çıkarılabilir.