BAKA > Teşvik Sistemi > Ajans Destekleri > Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü Proje Desteği

divider image
divider image
Güdümlü proje desteğinin (GPD) amacı, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi, önceden belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesidir. GPD yöntemiyle önemli projeler Ajansın öncülüğünde ve koordinasyonunda gerçekleştirilir.

Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. GPD’nin diğer desteklerden farkı ilgili projenin ajansın öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır.

Bu çerçevede Ajans, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren projelere, proje teklif çağrısı yöntemini uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlayabilir.

GPD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar ile bu tür desteklerin nitelikleri, usulleri, esasları ve destek miktarları, Ajansın yıllık çalışma programında belirlenir. Bu kapsamdaki projelere sağlanacak mali destekler küçük ölçekli altyapı projeleri için Ajans bütçesinden ayrılan kaynaktan karşılanır. Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı ise, Ajansın yıllık gider bütçesinin en fazla yüzde yirmisidir.

GPD kapsamında, Ajans, proje başına en fazla yüzde doksan oranında mali destek sağlayabilir.

GPD kapsamında desteklenecek faaliyetlere yönelik olarak başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu, faaliyetlerin uygunluğu ve maliyetlerin uygunluğu şartları aranmaktadır.

Güdümlü proje desteklerinde projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği teşvik edilir.

Güdümlü proje desteklerinde sadece yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri ve sivil toplum kuruluşları proje uygulayıcısı olabilir.

Güdümlü projenin yürütülmesinde, aynı anda birden fazla kurum ve kuruluş rol alabilir. Bu durumda kurum ve kuruluşlardan biri projenin uygulayıcısı olarak tayin edilir. Diğer kurum ve kuruluşlar, proje uygulayıcısının ortağı olurlar.

GPD kapsamında iş geliştirme merkezleri, teknoparklar ve teknoloji geliştirme merkezleri kurulması; işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölyelerin yapılması ve işletme destekleri faaliyetlerinin yürütülmesi konuları desteklenir.

Güdümlü projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez. Hiçbir koşulda, sözleşme süresi bir yıldan fazla uzatılamaz.

GÜDÜMLÜ PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ

Bir güdümlü projenin desteklenebilmesi için mutlaka ya bölge planına ya da saha çalışmasına dayanması gereklidir. Bu çalışmalar doğrultusunda, GPD kapsamına alınabilecek fikirler Ajans tarafından geliştirilir. Bu kriterlere uyan proje fikirleri için Ajans ilgili kurum ve kuruluşları başlangıç toplantısına davet eder. Başlangıç toplantısında söz konusu projenin gerekliliği, içeriği ve uygulamada yer alması gereken muhtemel aktörler, vb. hususlar görüşülür.

Başlangıç toplantısından en geç bir ay sonra, belirlenen tüm aktörlerin katılımıyla, Ajansın koordinasyonunda, bir mutabakat toplantısı düzenlenir. Bu toplantıda tüm aktörlerin imzasının yer aldığı ve Ajans tarafından hazırlanan bir ön mutabakat metni oluşturulur. Ön mutabakat metinlerinde proje uygulayıcısı ve ortak olarak belirlenen kurum ve kuruluşlar açıkça yer alır.

Bu süreçte Ajans koordinasyonunda, muhtemel uygulayıcı kuruluşla gerekli koordinasyon sağlanarak proje fikirlerine ilişkin amaç, dayanak, kapsam, süre, tahmini maliyet ve muhtemel proje uygulayıcıları ve ortakları gibi detayları içeren bir ön çalışma raporu hazırlanır.

Oluşturulan mutabakat metni ve hazırlanan ön çalışma raporu mutabakat toplantısını müteakip, en geç bir ayiçerisinde Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, ön mutabakat metni ve ön çalışma raporunun onayına ilişkin kararını verir.

Yönetim Kurulunun onay vermesi durumunda, onayı müteakip en geç on beş gün içerisinde, Ajans proje uygulayıcısı ve ortaklarından güdümlü proje başvuru formu ile birlikte projeye ilişkin uygulama projeleri, detaylı iş planları, fizibilite, işletme modeli ve eş finansman temini ile diğer işbirliği esaslarına ilişkin taahhütnameler gibi gerekli bilgi, belge ve çalışmaları talep eder. Söz konusu dokümanlar, başvuru formuna eklenmelidir. Güdümlü proje başvurusunun Ajansa teslimi için ilgili taraflara yüz seksen günü geçmemek üzere süre tanınır.

Başvuru, Ajansa sunulmasından itibaren en geç kırk beş gün içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.