BAKA > Kurumsal > Organizasyon Yapısı > Genel Sekreterlik > İzleme ve Değerlendirme Birimi

İzleme ve Değerlendirme Birimi

divider image
divider image

İzleme ve Değerlendirme Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığına raporlamak,
 • Desteklenecek projelerin uygulama öncesinde, uygulama sürecinde ve tamamlanmasının ardından değerlendirmelerini yapmak, performans göstergeleri ile ilgili periyodik değerlendirme raporlarını hazırlamak,
 • Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği faaliyet ve projelerin kalkınma bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek ve etki değerlendirmeleri yapmak,
 • Ajansın sağlayacağı mali ve teknik desteklerin izleme ve değerlendirilmesine yönelik temel ilke ve kurallar, sorumluluklar, kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje ve faaliyetlerini uygularken uymaları gereken yasal ve kurumsal altyapının tasarlanmasına katkıda bulunmak,
 • Desteklenen proje ve faaliyetler için oluşturulan izleme bilgi sisteminin koordinasyonunu sağlamak,
 • Ajanstan destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile imzalanacak sözleşmelerin hazırlanmasında rol almak,
 • Projenin risk ve ihtiyaç analizini yapmak ve Genel Sekreterliğe iletmek,
 • Projeye ilişkin olası risk faktörlerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek,
 • Yararlanıcıların raporlarını ve ödeme planlarını değerlendirmek,
 • Desteklenen Projeler kapsamındaki harcamaların usule uygunluğunu denetlemek,
 • Kabul edilen projeler ile ilgili belgeleri dosyalamak, 5 yıl süre ile muhafaza etmek,
 • Ajansın sağladığı teknik veya mali desteklerle gerçekleştirilen proje ve faaliyetlerin uygulama süreçlerinde Ajans kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,
 • Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli görülen projelere ön izleme ziyareti yapmak,
 • Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre ön ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme miktarı konusunda görüşünü Genel Sekretere iletmek,
 • Desteklenen proje/faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
 • Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak,
 • Riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirler almak, gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsüzlükler, geri ödemelerle vb. ilgili işlemleri yapmak,
 • Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek,
 • Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Muhasebe ve Ödeme Biriminin görüşünü iletmek,
 • Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Muhasebe ve Ödeme Birimini bilgilendirmek,
 • Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Bakanlığına sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak.