BAKA > Kurumsal > Organizasyon Yapısı > Kalkınma Kurulu

Kalkınma Kurulu

divider image
divider image

Kakınma Kurulu Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın danışma organıdır. Bölgenin sorunlarını ve fırsatlarını değerlendirme konusunda tavsiye kararları alır.

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur.

Kalkınma kurulu, illerin dengeli  şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşur.

Kalkınma kurulu, Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Ayrıca Kurul, üye tam sayısının beşte birinin talebi üzerine Kurul Başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

Kalkınma kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, katılanların çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yetersayısı sağlanamayan hallerde onbeş günü aşmayacak şekilde yeni toplantı tarihi Başkan tarafından belirlenir ve bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaz.

5449 Sayılı kanunda belirtildiği şekliyle Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri:

Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine  yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayınlamak.