BAKA > Kurumsal > Organizasyon Yapısı > Genel Sekreterlik > Muhasebe ve Ödeme Birimi

Muhasebe ve Ödeme Birimi

divider image
divider image

Muhasebe ve Ödeme Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yararlanıcıların İzleme ve Değerlendirme Biriminin teknik açıdan ve/veya mali açıdan uygun bulduğu ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda gerekli ödemeleri zamanında yapmak,
 • Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek,
 • Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini yapmak,
 • Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren işlemleri Ajans adına yürütmek.
 • Ajansın sağladığı desteklerin proje/faaliyet düzeyinde mali denetimini yapmak,
 • Muhasebe ve Ödeme Birimini sevk ve idare etmek,
 • İdari ve mali süreçleri yürütmek,
 • Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının ön hazırlık çalışmalarını yapmak,
 • Genel Sekreterin randevu ve ziyaret programını düzenlemek,
 • Ajans yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak ve arşivlemek,
 • Kurum toplantılarının organize edilmesi konusunda Koordinasyon Birimi ile işbirliği halinde çalışmak,
 • Kurum toplantılarında alınan kararları duyurmak ve arşivlemek,
 • Ajansın insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Ajansın insan kaynakları politikasını belirlemek ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Kurum irtibat ve iletişim veritabanı oluşturmak (Veritabanının İletişim Bilgileri, Kurum Bilgileri, Görüşme ve faaliyet geçmişi, CV ve çalışmalar vs. Detayları içermesi),
 • Hizmet içi eğitim programlarını ve ihtiyaç duyulan eğitimleri organize etmek,
 • Ajansın gelirlerini toplamak,
 • Yıllık çalışma programını ve bütçeyi konsolide etmek,
 • Yıllık çalışma programı ve bütçenin güncelleme ve gerçekleşmesini diğer birimlerle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek,
 • Ajansın her tür ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, ödemeleri gerçekleştirmek ve arşivlemek,
 • Ajansın ilgili birimlerce tespit edilen ihtiyaçlarının teminini sağlamak,
 • Ajansın demirbaş eşya temini ile kayıt ve zimmet işlemlerini takip etmek,
 • Ajansın dış denetimi (her türlü harcama ve işlemlerini bağımsız denetim kuruluşlarca incelenmesi) için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Mali verilerin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini (KBS) kullanarak Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) göndermek,
 • Ajansın kullanabileceği tanıtım ve işbirliği yöntem ve kanallarını tespit edip etkinliklerini değerlendirmek,
 • Ajans faaliyetleri çerçevesinde takip edilmesi gereken süreli yayınları araştırmak ve tespit etmek,
 • Yayın ve organizasyon faaliyetlerini düzenlemek ve takip etmek
 • Yerel ve ulusal basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek
 • Ajansın kurumsal kimlik materyallerinin tasarım ve basım faaliyetlerini takip ederek ajansın görünürlüğünü sağlamak,
 • Kurum iletişim politikasının oluşturulması,
 • Tanıtım ve işbirliği potansiyellerinin tespiti, değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, sınıflandırılmasını yapmak,
 • Tanıtım ve işbirliği çerçevesinde tüm kurumsal iletişimleri kayıt altına almak.